جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به احداث کانال جمع اوری آب های سطحی خیابان امام علی شمالی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 409 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/29با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 28 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید گاردریل طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 412 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/29با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 28 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید بتن طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 411 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/29با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 28 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید یکصد تن سازه فلزی سوله طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 405 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 22 دی 1398 ادامه...

مزایده عمومی

این سازمان در نظر دارد یک باب مغازه در مجتمع تجاری خورشید واقع در خیابان احمدآباد،سه راه راهنمایی،ضلع جنوبی مجتمع تجاری خورشید طبقه همکف مغازه شماره G11را مطابق اسناد مربوطه از طریق مزایده به واجدان شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده با همراه داشتن معرفی نامه از مورخ22تا25دی ماه به دبیر خانه سازمان مراجعه و در صورت لزوم از محل بازدید نمایند ضمنا مهلت تسلیم پاکات به دبیرخانه حراست سازمان تا مورخ7بهمن ماه و زمان بازگشایی پاکات در ساعت15 این روز می باشد.

تاریخ : 22 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریددیزل ژنراتور(استاندارد) طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 404 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 22 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به عملیات تخریب و خاکبرداری پروزه احداث پارک محلی سلیمی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره394 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 19 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید/نصب/اجرا/مبلمان شهری طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0391 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/09با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 8 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ،نصب ،راه اندازی و بهره برداری 4 دستگاه آسانسورطبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0387 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/03با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 2 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید مخزن پیش ساخته طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0388 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/03با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 2 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به فروش محصولات جانبی کارخانه بازیافت لاستیک طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0385 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/02با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 1 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات کارخانه بازیافت لاستیک طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0386 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/02با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 1 دی 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید صندلی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0380 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/10/01با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 30 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید،نصب و راه اندازی چیلر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0371 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0374 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/19با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 18 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به مطالعات ژئوتکنیک اراضی 250 هکتاری در منطقه ویژه دوغارون طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0373 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/18با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 17 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدکاربری آتش نشانی جهت نصب بر روی کامیون شاسی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0372 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 14 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به پیاده سازی سیستم ISO 17025 در سیستم آزمابشگاه طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0369 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/13با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 11 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ونصب وراه اندازی سیستم اطفاء حریق گازی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0368 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید حریق گازی جهت تابلو برق طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0367 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...