مناقصه و مزایده

جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید،نصب و راه اندازی چیلر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0371 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0374 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/19با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 18 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به مطالعات ژئوتکنیک اراضی 250 هکتاری در منطقه ویژه دوغارون طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0373 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/18با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 17 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدکاربری آتش نشانی جهت نصب بر روی کامیون شاسی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0372 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 14 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به پیاده سازی سیستم ISO 17025 در سیستم آزمابشگاه طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0369 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/13با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 11 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید ونصب وراه اندازی سیستم اطفاء حریق گازی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0368 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید حریق گازی جهت تابلو برق طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0367 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید حریق گازی رگ سرور طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0365 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید سیستم اعلان حریق آدرس پذیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0366 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/09/07با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 6 آذر 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات رفع ابگرفتگی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0359 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/26با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 25 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تاسیسات برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0358 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/26با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 25 آبان 1398 ادامه...

تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

این سازمان در نظر دارد به منظور بازسازی کامل اتاق و نصب سیستم سرمایش تعداد 200دستگاه اتوبوس با تجدید فراخوان عمومی پیمانکاران نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای واجد صلاحیت فنی،مالی و دارای تجربیات مفید مرتبط اقدام نماید.لذا از شرکتهای متقاضی دریافت فرم ارزیابی کیفی دعوت میشود از مورخ 22تا27 آبان ماه همه روزه در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان همیاری واقع در مشهد بلوار پیروزی میدان شهید مهدوی نبش دلاوران 7 مراجعه و فرم های تکمیل شده را تا مورخ9آذر ماه 98به دبیرخانه حراست سازمان تسلیم نمایند.

تاریخ : 22 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات اطفاء حریق آبی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0357 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید صاعقه گیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0356 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید خریدسیستم اعلان حریق آدرس پذیر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0355 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید سیستم اطفاء حریق گازی fm200اتاق سروروتابلوهای برق طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0354 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/21با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 20 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0345 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0345 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/16با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نظر دارد،عملیات عملیات حمل و نقل فراورده های نفتی خود از انبار شهید بیخوش مشهد به مقصد دوغارون را از طریق مناقصه عمومی و مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط واگذار کند.متقاضیان می توانند با همراه داشتن معرفی نامه از مورخ14آبان ماه تا 19آبان ماه 98 همه روزه در ساعات اداری از 7:30الی14 به دبیر خانه سازمان مراجعه نمایند ضمنا مهلت تسلیم پاکات به دبیر خانه حراست سازمان تا مورخ30آبان ماه 98 و زمان بازگشایی پاکات در ساعت13:00این روز می باشد.

تاریخ : 14 آبان 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام روشنایی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 98/0342 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/08/12با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.

تاریخ : 11 آبان 1398 ادامه...