جستجو

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 486اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 485اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدپایه چراغ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 484اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید گلجا بتنی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 482 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع درخت طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 487 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید نیمکت چدنی –چدنی پشتی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 483 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید لوله پلی اتیلن طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 481 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/23با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 20 فروردین 1399 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع درخت طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 480 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ99/01/19با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست جهت دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء قراردادها هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان نخواهد داشت.

تاریخ : 18 فروردین 1399 ادامه...

مناقصه یک مرحله ای

شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون در نظر دارد عملیات ساخت مخازن سوخت، پمپ گازوئیل و پایانه انتقال و پارکینگ مسقف در مرز ایران و افغانستان را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان در روزهای 27و28 اسفندماه98 و 16، 17و 18 فروردین ماه 1399در ساعات اداری با ارائه معرفینامه و مهر شرکت به دبیرخانه سازمان واقع در مشهد بلوار پیروزی،نبش دلاوران7 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ضمنا مهلت تحویل پاکات تا مورخ 28 فروردین ماه و زمان بازگشایی پاکات در روز 30 فروردین ماه1399 میباشد.09153152591

تاریخ : 27 اسفند 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید رنگ ترافیکی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 444 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/12/01با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 30 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به مطالعات ژئوتکنیک مخازن سوخت دوغارون طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 443 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/12/01با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 30 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید و حمل تاسیسات برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره442 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/12/01با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 30 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پلاک درختان فضای سبز طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 440 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/12/01با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 30 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید رنگ ترافیکی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره438اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/28با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 27 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید پمپ طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 429 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/17با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 16 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خریدابپاش هانتر طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 428 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/17با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 16 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید اقلام برقی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 427اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/17با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 16 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید چراغ پارکی طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 426اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/17با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 16 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید کابل طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره 425اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/17با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 16 بهمن 1398 ادامه...

استعلام

این سازمان در نظر دارد نسبت به خرید المان ومبلمان پیش ساخته طبق مشخصات قید شده نسبت به اخذ استعلام شماره422 اقدام نماید؛لذا در صورت آمادگی جهت دریافت اسناد تا تاریخ98/11/13با امور قراردادهای سازمان تماس حاصل نمایید.ضمنا مشخصات قید شده صرفا جهت اطلاع از موضوع پروژه بوده و میبایست دریافت کامل اسناد از طریق امور قراردادها صورت پذیرد،در غیر اینصورت سازمان نسبت به دریافت مدارک فاقد مهر و امضاء امور قراردادها،هیچ گونه مسئولیتی در قبال متقاضیان محترم نخواهد داشت.

تاریخ : 12 بهمن 1398 ادامه...