جلسه هم اندیشی مدیرعامل سازمان همیاری با شهرداران حوزه شمال( شهرستان های قوچان و درگز)