معارفه مدیر عامل جدید سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی