آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،اقلام خانه نوآوری منطقه 9 مشهد به شماره 2002091158000003

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،اقلام خانه نوآوری منطقه 9 مشهد به شماره 2002091158000003
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی