بازدید مدیر عامل سازمان از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد