امور اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر امور اداری علی اصغر جهنده 313 051-38709110
کارشناس منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه محمد پورنظرپور 314
کارشناس ایمان جوان 314
کارپردازی مهدی پاداش 206
کارپردازی محمد صداقت 206