امور اداری

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست اداره امور اداری محمد پورنظرپور 313 051-38709110
کارشناس ---
کارپردازی مهدی پاداش 206
کارپردازی محمد صداقت 206