فرآورده های نفتی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر فرآورده های نفتی محمدحسن پوستچی 104 051-38766113
کارشناس امین محمدی 106
کارشناس محمد اژدری 122
کارشناس علی زارعی 122
کارشناس نیما قاسمیان 122