هماهنگی امور شهرداری مشهد

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر هماهنگی امور شهرداری مشهد سیدحسن موسوی نژاد 212
کارشناس مصطفی شکرریز 211
کارشناس حسین آفرند 211
کارشناس محمدیونس منصوری 214
کارشناس محمدرضا علیان 211
کارشناس سید حسین جلالی 214
کارشناس حمیدرضا نقیبی 211
کارشناس هادی محمدزاده 213
کارشناس محمد رسول امامی 211
کارشناس مهدی سحابی 411
کارشناس کمیسیون ماده 77و عوارض خودرو مریم وطن دوست 105