سرمایه گذاری و مشارکت

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت ها مهدی جهانی 402 051-38767484
کارشناس ابوالفضل جوارشکیان --