مبادلات و کارگزاری املاک

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر واحد مبادلات و کارگزاری املاک رضا عیدی 400
کارشناس سعید آقابیگی 466
کارشناس حمیدرضا وفادار 465