برنامه ریزی و مشارکت های اقتصادی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر طرح و برنامه و سرمایه گذاری احمدرضا زارعیان 217
کارشناس ابوالفضل جوارشکیان 208
کارشناس مهدی اجتماعی 217