برنامه ریزی و مشارکت های اقتصادی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر طرح و برنامه و سرمایه گذاری -- --
کارشناس ابوالفضل جوارشکیان 208