بازدید ارکان مثلث اقتصادی شهرستان طرقبه و شاندیز از صندوقهای خرد تحت حمایت (سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی به عنوان معین اقتصادی شهرستان بینالود)