فرآورده های نفتی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر فرآورده های نفتی محمدحسن پوستچی 104 051-38766113
کارشناس محمد اژدری 122
کارشناس علی زارعی 122
کارشناس نیما قاسمیان 122
مسئول جایگاه های مرزی محمدرضا عسکری فر 05154557300
مسئول آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم مجربی کرمانی 05136227771
کارشناس آزمایشگاه فرآورده های نفتی خانم حدادیان