امور اداری

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر امور اداری ---
کارشناس مسئول منابع انسانی سیاوش مزینانی
کارشناس مسئول پشتیبانی محمد قاضی زاده
کارشناس امور درمان و ایمنی علی اصغر رضایی تبار
کارشناس رفاه و تربیت بدنی مهدی پاداش
کارپرداز محمد صداقتموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی