دبیرخانه

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مسئول دبیرخانه زهرا آسایش 215 051-38798366
کارشناس دبیرخانه مریم کریمی 216