معاون اداری و مالی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
معاون اداری و مالی هادی توانا 333-301 051-38791207 mali@hamyari-kh.ir
مسئول دفتر علی اصغر دهنوی 312-311

شرح وظایف:

عملیات مربوط به ثبت و نگهداری اسناد حسابداری
کنترل حسابها
تهیه گزارشات سالیانه و ماهیانه و درخواستی از عملیات مالی
عملیات مربوط به محاسبات دارائی
عملیات مربوط به محاسبات بیمه
کلیه عملیات مربوط به پرداخت و دریافت مالی
تنظیم بودجه
ثبت دقیق عملیات مالی جهت برنامه ریزی های طویل مدت در راستای صرفه و صلاح سازمان