امور مالی

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست امور مالی مرتضی توسلی دوم
کارشناس سیدمهدی موسوی عمادی
کارشناس رحمت محمدی
کارشناس ابراهیم رجبی
کارشناس سمانه واحدی
کارشناس سید ابراهیم صادق الحسینی
کارشناس حبیب الله رمضانی
کارشناس فاطمه کنعانی
کارشناس عباس نیکزادموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار