هماهنگی امور شهرداری مشهد

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر هماهنگی امور شهرداری مشهد امین صادقی زاده
کارشناس حسین آفرند
کارشناس ابوالفضل جوارشكيان
کارشناس مریم وطن دوست
 موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت ژلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی