هماهنگی امور شهرداری مشهد

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
مدیر هماهنگی امور شهرداری مشهد سید حسن موسوی نژاد 214
کارشناس حسین آفرند 211
کارشناس محمدیونس منصوری 214
کارشناس حمیدرضا نقیبی 211
کارشناس هادی محمدزاده 213
کارشناس محمد رسول امامی 211
کارشناس مهدی سحابی 105
کارشناس سارا امین الرعیا 105
کارشناس کمیسیون ماده 77و عوارض خودرو مریم وطن دوست 105