هماهنگی امور شهرداری مشهد

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر هماهنگی امور شهرداری مشهد سید حسن موسوی نژاد
کارشناس حسین آفرند
کارشناس محمدیونس منصوری
کارشناس ابوالفضل جوارشكيان
کارشناس مهدی سحابی
کارشناس مریم وطن دوستموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی