موسسه تحقیقات آموزش و مشاوره

مدیر مؤسسه سارا شهرکی
شماره تلفن 051-38787766
شماره نمابر 051-38789992
آدرس پستی مشهد - بلوار پیروزی - میدان شهید علی مهدوی - بلوار دلاوران - بین دلاوران 7 و 9
آدرس وب سایت

www.kmtc.ir

تعریف:
از مؤسسـات تابعـه سـازمـان همیــاری شهـرداری‌هـای خـراســان‌ رضوی است که در تاریخ 1383/09/21 اساسنامه آن به تایید و تصویب وزارت کشور رسیده‌است. وظایف و فعالیت‌های این مؤسسه، در راستای وظایف کمیته آموزش و بهبود روش‌هـا که از سال 1366 در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایجاد شده ‌است می‌باشد که علاوه بـر فعالیت‌هـای آمـوزشی در حوزه‌های تحقیقات و مشاوره به شهرداری‌های خراسـان‌ رضـوی خدمات ارائه می‌نماید.

اهداف:
ارتقای توان مدیریتی و اجرایی شهرداری‌ها و شوراهـای اسلامی در راستای تحقق وظایف اساسی آنان.
فـراهم نمودن بستـر بحث و گفت‌وگـو در قـالب گـردهمایی‌های تخصصی، بـه‌منظور بحث و تبادل اطلاعات و شنـاخت مشکلات، جهت برنامه‌یزی صحیح در جهت رفع معضلات و ارتقای کیفیت نظام مدیریت شهری.
برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی ساختار اداری و مدیریتی و افزایش بهره‌وری منابع انسانی شهرداری‌ها.
تـوجه بـه بـازآمـوزی مستمـر مدیـران، کـارشناسان و کارکنان شهرداری‌ها و تبدیل آن به جریان دائمی، در راستـای بهـره‌وری سازمانی، از طریق برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و نیز دوره‌های عالی تخصصی دانشگاهی بـا اخذ مجوز ازمراجع ذیربط .
انجـام فعالیت‌هـای پژوهشی و مشاوره‌ای، به‌منظور توسعه هدفمند و عالمانه و توأم با برنامه‌ریزی فعالیت‌های مدیریتی، عمرانی، خدمات شهری و نیز بهبود روش‌های اداری شهرداری‌های سطـح استـان.

شرح و تنوع فعالیت ها:
برگزاری دوره‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌ مدت آموزشی، برگزاری سمینارهای علمی ـ کاربردی و کارگاه‌های تخصصی و بازدیدهای علمی میدانی در حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با اولویت سطح استان خراسان‌رضوی، منطقه و کشور .
انجـام مطالعات و پـژوهش‌هـای علمی ـ کـاربـردی مرتبط با نیاز و ماموریت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس اولـویت‌هـا و سیـاست‌هـای پـژوهشی تعیین‌شـده از سـوی وزارت کشـور و سـازمان‌هـای مرتبط و نیز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان‌رضوی .
ارائـه خدمـات مـدیـریتی و مشـاوره‌ای در تهیـه، بـررسی، تصـویب و نظارت عـالی بر طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرداری‌ها و موسسات تابعه .
اجـرای طــرح‌هـای آمـوزشی و تحقیقـاتی مشـارکتی بـا سایر نهادها، سازمان‌ها و شهرداری‌های کشور با تعیین اولویت نیازمندی‌های سطح استان، منطقه و کشور .
انجـام آمـوزش‌هـای غیــرحضـوری و الکتـرونیکی بـا بهره‌گیری از تکنولوژی‌های آموزشی مرتبط در عناوین و موضوعات معین .
برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت ترمی و پودمـانی در رشتـه‌های مرتبط با وظایف شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های استان تحت نظر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی .
اخذ مجوز در حوزه‌ آموزش‌های فنی و مهندسی، عمومی و مدیریت پروژه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان شده که در این راستا می‌تواند در سطح وسیع، آموزش کلیه سازمان‌ها، ارگان‌ها و استان و کشور را عهده‌دار باشد