اهداف سازمان

اهداف سازمان انجام کلیه فعالیتها در حوزه های:• خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری، مالی و حسابرسی
• آموزشهای مورد نیاز کارکنان شهرداری ها و امور پژوهشی حوزه شهری
• خدمات عمرانی، طراحی، مشاوره فنی و شهرسازی
• اقدامات تولیدی،کشاورزی و صنایع وابسته
• تجهیزات، ماشین آلات خدماتی و حمل و نقل شهری
• امور زیربنایی و روبنایی گردشگری
• بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی
• سرمایه گذاری و جلب مشارکت هادر راستای فعالیت های تعریف شده، سازمان همیاری شهرداریهای استان با شناسایی ظرفیتهای مختلف حوزه اقتصادی، بازرگانی، تجاری، علمی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل و … همچنین نیاز سنجی هایی که در سطح شهرستانهای مختلف انجام می دهد، توانسته است بر اساس توانمندی ها و ظرفیتهای موجود در استان، در سطح سازمان، واحدها و معاونتهای مختلف موردنیاز و کارآمد و همچنین شرکت ها و موسسات تخصصی مختلفی را در ذیل مدیریت خود راه اندازی و ساماندهی کند.هر یک از این بخش ها با به کارگیری از توان نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و همچنین توان توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در استان، همگام با رسالت‌ها و ظایف تعریف شده برای سازمان همیاری شهرداری های استان به ارائه خدمات می پردازند و به نوعی در جهت پشتیبانی و رفع نیازمندیهای شهرداریها، توسعه و آبادنی شهرها و نهایتاً رفاه بیشتر شهروندان حرکت می کنند.سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به منظور اجرا و پیگیری مطلوب برنامه های عملیاتی خود درحوزه های مختلف کاری، با تعریف چارت تشکیلاتی خود به صورت ستاد و صف، علاوه بر هیات مدیره، حوزه مدیریت که حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی و تدوین سیاست ها و برنامه های کلی و خط مشی سازمانی را برعهده دارند، معاونت ها، موسسات و شرکت های ذیل را در زیر مجموعه خود قرار داده است.