بازرگاني عمومي و هماهنگی امور سازمان ها

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر بازرگاني عمومي و سرپرست هماهنگی امور سازمان ها منيره تفضلي
کارشناس محمد رسول امامي
کارشناس حميد رضا نقيبي بيدختي
کارشناس مصطفي شكرريز
کارشناس مسئول بازرگانی رضا گلکاریانموسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار شرکت يلاتین آریا شرکت مدیریت معدن همیار انرژی