ماشین آلات

سمت نام و نام خانوادگی داخلی تلفن نمابر پست الکترونیک
سرپرست واحد ماشین آلات ابوالقاسم جوان 105
کارشناس هدی دهقان 462
کارشناس مصطفي شكرريز 462