بازدید مدیرعامل از یک شرکت تولید کننده قیر در مشهد