بازدید مدیر عامل از شرکت ژلاتین آریا و کشتارگاه صنعتی گوشت مشهد