تجلیل از جهادگران مبارزه با کرونا شهرداریهای حوزه شمال خراسان رضوی