تجلیل از شهرداران حوزه شمال خراسان رضوی( شهرستانهای قوچان ودرگز)