تجلیل مدیرعامل از مدیر روابط عمومی سازمان همیاری به مناسب روز جهانی ارتباطات