دیدار مدیرعامل با مسئولان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد