دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با مسئولان سازمان اتوبوس رانی مشهد