دیدار مدیر عامل با اعضای شورای اسلامی شهر تربت حیدریه