بررسی راه کارهای همکاری سازمان همیاری با شهرداری فریمان در حوزه گردشگری

در جلسه مشترک میثم کرمانی مدیرعامل و مدیران موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی با علیرضا قلی زاده شهردار فریمان در زمینه بررسی ظرفیتهای گردشگری این و چگونگی راه کارهای همکاری مشترک در زمینه توسعه گردشگری در بند فریمان برگزارشد.