دیدار مدیرعامل و معاون بازرگانی سازمان همیاری با شهردار سنگان

در جلسه مشترک میثم کرمانی مدیرعامل و ناصر بهزاد معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی با دین محمد جلالی شهردار سنگان ظرفیتهای اقتصادی ، بازرگانی و گردشگری این شهر و راه کارهای همکاری مشترک در زمینه های گوناگون به ویژه معادن در این شهر مورد بررسی قرار گرفت.