بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از شهر فرهادگرد

میثم کرمانی مدیرعامل با همراهی ناصربهزاد معاون بازرگانی و جمعی از مدیران سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در سفر به فرهادگرد از پتانسیلهای این شهر بازدید کرد و در دیدار با کهنسال شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر ضمن بررسی نیازها، مشکلات و پتانسیلهای این شهر در خصوص نحو همکاری مشترک به ویژه اجرای طرح های اقتصادی و درآمد زا در این شهر رایزنی هایی انجام دادند.