جلسه هماهنگی واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل، ترافیک و ماشین آلات وابسته ایران - افغانستان

جلسه هماهنگی نهادهای شرکت کننده در نمایشگاه خدمات شهری،حمل و نقل و ترافیک و ماشین آلات وابسته ایران در افغانستان با حضور معاون بازرگانی، مسئولان ستادی سازمان همیاری، نمایندگان موسسه توسعه گردشگری، آموزش، شرکت پردیسان، همیار سازه به عنوان واحدهای تابعه این سازمان و معاونتهای شهرداری مشهد
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار