نشست هماهنگی مدیران نهادهای حوزه شهری استان خراسان رضوی جهت شرکت در نمایشگاه خدمات شهری کابل افغانستان

در جلسه هماهنگی مدیران نهادهای حوزه مدیرت شهری خراسان رضوی به منظور شرکت در نمایشگاه خدمات شهری مهر ماه افغانستان بر حضور گسترده و استفاده از این ظرفیت خوب تعاملی تاکید شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار