کمیته امور قراردادهای سازمان همیاری برگزار شد

جلسه کمیته امور قراردادهای سازمان همیاری با حضور هادی توانا معاون محترم اداری و مالی این نهاد در جهت چابک سازی و شفاف سازی فرآیندهای این واحد و برنامه ریزی برای حذف فرآیندهای زائد و رفع ابهامات و بهبود روند تهیه قراردادها برگزار شد.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار