در حاشیه سفر به تایباد انجام شد؛ بازدید معاونان و مسوولان واحدحراست و سوخت سازمان از اقدامات اقتصادی سازمان در مرز

فاطمی، محمدی و سلطان خواه معاونان بازرگانی، اداری مالی و سرمایه گذاری، روشندل سرپرست کاحد مدیریت حراست، پوستچی مدیر فرآورده های نفتی، عسکری فرد مدیر جایگاه های سوخت مرزی و ... سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در یک بازدید تخصصی از جایگاه های عرضه و کنترل سوخت، باسکول، سایت ترانشیپ و مجموعه شهرک انرژی در بازارچه مرزی، ایستگاه ۱۷ شهریور، منطقه اقتصادی دوغارون و... دیدن و ظرفیتهای هریک را از ابعاد مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار دادند.
موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری استان خراسان رضوی مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد شرکت خدمات بیمه ای همیار شرکت نمونه گردشگری چالیدره شرکت مجتمع پایانه های انرژی دوغارون موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت همیاران شمال شرق شرکت همیار سازه توس شرکت همیار زیست گستر پردیسان شرکت تجارت سازان آویژه آریا موسسه توسعه گردشگری هشتیار

همیار بان همیار بازرگان همیار دانش همیار دیجیتال همیار انرژی همیار گردشگر همیار ماشین همیار محیط همیار پست همیار سلامت همیار سرمایه همیار سازه مشهد بیمه مشهد گوشت معین کالا موتور یار